भारत भारती
सरस्वती विद्या मंदिर उ.मा.वि. आवासीय विद्यालय, भारत भारती, बैतूल
आई.टी.आई * औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, भारत भारती, बैतूल
आवासीय विद्यालय, भारत भारती औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र